Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid van de voorwaarden

1.1
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst tussen u - de cliënt - en "Je online psycholoog", waarin de cliënt deelneemt aan een traject van "Je online psycholoog".
1.2
De onderhavige voorwaarden zijn ook van toepassing op een overeenkomst tussen cliënt en "Je online psycholoog", waarin de cliënt gebruik maakt van de diensten van "Je online psycholoog".
1.3
Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig blijkt te zijn, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht.
2. De overeenkomst

2.1
Een overeenkomst tussen u en "Je online psycholoog" komt tot stand nadat uit de intake een positief advies is voortgekomen en u telefonisch wordt geïnformeerd over het daadwerkelijk te volgen traject.
2.2
"Je online psycholoog" behoudt zich het recht voor deelname aan een traject te weigeren indien blijkt dat het volgen van een traject bij "Je online psycholoog" niet verantwoord is. In dat geval wordt u zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte gesteld. "Je online psycholoog" stelt zich niet aansprakelijk voor vergoeding van kosten of schade als gevolg van het niet kunnen deelnemen aan een traject.
2.3
De cliënt kan een traject bij "Je online psycholoog" volgen indien hij 18 jaar of ouder is. Indien jonger, dienen gezaghebbende ouders te tekenen voor akkoord voor deelname aan het traject.
2.4
De overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van de duur van het traject. Het traject 'de burn out beu/ stress, stik erin!' duurt 6 tot 8 weken. Het traject 'piekeren passé' duurt 5 tot 7 weken. Mocht u zonder opgaaf van reden gedurende twee weken onbereikbaar zijn, dan is "Je online psycholoog" gerechtigd het traject te staken. Ook als u na respectievelijk 12 weken (de maximale duur van het traject 'de burn out beu/ stress, stik erin!') of 10 weken (de maximale duur van het traject 'piekeren passé') het programma nog niet geheel doorlopen heeft, dan zal het traject afgerond worden en zal u gevraagd worden de vragenlijsten van de nameting in te vullen.
3. Verplichtingen van de cliënt

3.1
De cliënt garandeert dat hij/zij alle door "Je online psycholoog" gestelde verplichtingen en instructies daadwerkelijk naleeft en volgt.
3.2
De cliënt is verplicht gedurende het traject "Je online psycholoog" op de hoogte te stellen van eventuele afwezigheid in verband met vakantie of andere omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat een traject vertraging oploopt.
3.3
De cliënt is zelf verantwoordelijk voor op de eigen computer opgeslagen informatie over de trajecten van "Je online psycholoog", alsook voor de bewaarde berichten in het eigen e-mailsysteem.
4. Gegevensoverdracht

4.1
"Je online psycholoog" heeft op grond van de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) een geheimhoudingsplicht. Het is "Je online psycholoog" niet toegestaan om zonder toestemming van de cliënt gegevens die betrekking hebben op de behandeling uit te wisselen met derden.
4.2
"Je online psycholoog" voelt zich in het kader van een goede en zorgvuldige behandeling verplicht om in noodgevallen - wanneer een zwaarwegend belang de doorbreking van de geheimhoudingsplicht rechtvaardigt - zonder toestemming van de cliënt gegevens uit te wisselen met de huisarts van cliënt. "Je online psycholoog" benadrukt dat het om noodgevallen moet gaan en dat "Je online psycholoog" eerst al het mogelijke probeert om het probleem op te lossen wil een doorbreking van de geheimhoudingsplicht plaatsvinden.
5. Betaling

5.1
Tenzij partijen anders zijn overeengekomen, zijn op de overeenkomst tussen "Je online psycholoog" en de cliënt, de gebruikelijke door "Je online psycholoog" te hanteren prijzen van toepassing. Voor de te hanteren prijzen en alle verdere informatie over de betalingen verwijst "Je online psycholoog" naar de betalingsvoorwaarden die op de algemene website zijn geplaatst.
5.2
Indien de betaling niet geschiedt binnen de betalingstermijn, zal er een aanmaning naar de cliënt worden verstuurd, welke als ingebrekestelling te gelden heeft. Bij het uitblijven van de betaling na de redelijke termijn die is gesteld in de aanmaning, is de cliënt in verzuim. Het verzuim van cliënt is een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen op grond van de overeenkomst die geldt tussen cliënt en "Je online psycholoog". Deze tekortkoming brengt met zich mee, de gevolgen die de wet aan dergelijke tekortkomingen verbindt en een vergoeding van kosten die voor rekening van cliënt komt.
5.3
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van "Je online psycholoog" op de cliënt onmiddellijk opeisbaar.
6. Opzegging

6.1
Voor zowel cliënt als "Je online psycholoog" bestaat de mogelijkheid de overeenkomst op te zeggen indien blijkt dat niet het beoogde doel zal worden bereikt of dat het niet medisch verantwoord is voor de cliënt om de behandelingen voort te zetten.
6.2
"Je online psycholoog" behoudt zich het recht voor de overeenkomst met de cliënt op te zeggen, indien:
(1) van de cliënt gedurende het traject een bepaalde periode niets wordt vernomen. De lengte van deze periode is twee weken (zie ook punt 2.4).
(2) de cliënt zich niet aan de betalingsvoorwaarden houdt.
(3) de cliënt tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst.
7. Aansprakelijkheid

7.1
Indien blijkt dat "Je online psycholoog" tekortschiet in de nakoming van haar verplichtingen kan zij hiervoor slechts aansprakelijk worden gesteld, indien sprake is van opzet of grove schuld. Deze aansprakelijkheid is beperkt tot directe schade en tot de maximale vergoeding die de cliënt betaalt voor het volgen van een traject. "Je online psycholoog" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor indirecte schade en gevolgschade.
7.2
"Je online psycholoog" is niet aansprakelijk voor enige schade aan derden, uit welke hoofde ook, ontstaan door gedragingen of handelingen van de cliënt. De cliënt vrijwaart "Je online psycholoog" tegen aanspraken van derden uit dien hoofde.
7.3
"Je online psycholoog" kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van zowel de algemene site als de behandel website van "Je online psycholoog". Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen.
7.4
"Je online psycholoog" kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische communicatiemiddelen waarmee toegang tot de algemene site en de behandel website van "Je online psycholoog" kan worden verkregen, waaronder schade aan de hard- en/of software van elektronische communicatiemiddelen, schade ten gevolge van de niet-aflevering of vertraging van de aflevering van elektronische berichten en misbruik van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur, indien dit voor "Je online psycholoog" niet kenbaar kan zijn geweest.
7.5
"Je online psycholoog" kan niet aansprakelijk worden gesteld, voor verdere schade, uit welke hoofde dan ook, die de cliënt lijdt door het gebruik van de algemene site en de behandel website of in verband met de zorgdiensten waarvan de cliënt gebruik maakt.
8. Intellectuele eigendom

8.1
Het intellectuele eigendom van de "Je online psycholoog" applicaties ligt bij "Je online psycholoog".
8.2
Het is "Je online psycholoog" te allen tijde toegestaan de website en de inhoud daarvan, waaronder de algemene voorwaarden te wijzigen. "Je online psycholoog" kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele gevolgen van wijzigingen. "Je online psycholoog" is als enige bevoegd om wijzigingen aan te brengen.
9. Privacy

9.1
"Je online psycholoog" zal de gegevens van de cliënt vertrouwelijk behandelen.
9.2
"Je online psycholoog" zal de door de cliënt toegestuurde informatie na lezing direct uit het e-mailsysteem verwijderen en opslaan op een versleutelde harde schijf. Op die manier wordt voorkomen dat privacygevoelig materiaal door (cyber)inbraak voor derden toegankelijk zal zijn.
10. Klachten

Mocht een cliënt een klacht hebben jegens "Je online psycholoog" dan zal "Je online psycholoog" handelen conform het klachtenreglement van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). De cliënt kan per post een klacht indienen bij het College van Toezicht/NIP. Zie voor meer informatie de website van het NIP.
11. Bijzondere bepalingen

"Je online psycholoog" handelt conform de beroepscode van het NIP (Nederlands Instituut van Psychologen), de WGBO (Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst) en de WBP (Wet Bescherming Persoonsgegevens).
12. Geschillen

Op elke overeenkomst tussen de cliënt en "Je online psycholoog" is Nederlands recht van toepassing.